Veliki Solezhniki. Headquarters. Night of 9 July 1812