Diptych: The Actors Jitsukawa Shatizo, Jitsukawa Ensaburo, Fujikawa Tomokichi III and Arashi Kikusaburo